080-9725-4050
Re.Bell

Cocac

EFr9FxKGTZWAoR_ifrtT-rsnbTXGBRykkX9u6S4f3ft_hnr0KbOOtI-cxi9GU7OXSqAtnBBofzFS_nmBsb2eWfKhBKZNRKSSu9KGrBsRALyOkhMdbqzIgT4Y0rTgtjGv.jpg

"洗練された女性へ

身につけた人が幸せに

心惹かれるアクセサリーを”

をコンセプトに本物のお花を使った

アクセサリーを制作してます。

 

0mAXw5pFnFo6lyE78wAbalnzwBs93shZggbbulqbPUTQa4s-HvKUpu4c6o7PFtKVP1_rq2ltrx20Wgm3WqWjPGQSkv48A1SL1xzIBGrfIbvX5CqN6aF7aoDpXSDHjlf1.jpg

6WJjRe_L5gEhZNpAGgg1nHE-do56BxEH4XXcIaa-4VXLv_FhqwzBZyUV90nbxXDPaDRWHX7bKYmx4bvGe4rGnTb2UHy7zSc_dXs6DmbWOpn40FbEubmOzpz9sYF1amUg.jpg

2Hp-fgvteoVAtiMflolPEqIc-7aB2NGgXuaSvsdMMWSIqUBI9zEnHKsDJ0hThi716ZvDf_UwPUIwGj0JzVlwelSFI7XPSjmwE2i_Dvm3clw6J_59Zn3lQuFG92flRQiY.jpg

Cocacのアクセサリーを身につけて

オシャレしたい!うきうき!といった

幸せな気分になっていただけますように

 

・ホームページURL

https://lit.link/cocac

・ショップページURL

https://cocac.base.shop/